عیسی مسیح یک یهودی از بنی اسرائیل نبود.(در واقع یهودی الاصل نبود )

Christ_ConstantineIX_Zoe_Byzantine

This recording has been appended to the Christogenea Saturdays program for January 27th, 2018. It merits this serparate posting.

What if Jesus were descended from the Israelite tribe of Judah, as the Scripture says that He is? Well, of course He is, because the Scriptures do not lie. But what if the people known as Jews today were NOT of the tribe of Judah? Nor even of Benjamin or Levi? Then how could Jesus possibly be a Jew? The answer is easy, Jesus is not a Jew because the people known as Jews today are not of Judah. The Bible itself tells us this.

 

چه می شود اگر عیسی مسیح از قبیله بنی اسرائیل( یهودا ) نباشد.

همانگونه که در کتاب مقدس آمده است که او است ؟

البته ؛زیرا کتاب مقدس دروغ نمی گوید.

اما اگر مردمی که امروزه به عنوان یهودی شناخته می شوند،از قبیله بنی اسرائیل نباشند،چه می شود ؟

حتی بنیامین یا لویهم نیستند ؟

پس چگونه ممکن است عیسی یهودی باشد؟

پاسخ آسان است ،عیسی مسیح یهودی نیست ؛زیرا قوم معروف به یهودیان از قوم بنی اسرائیل نیستند .

خود کتاب مقدس این را به ما می گوید .

 

For this reason Jesus Himself told the church at Smyrna, in Revelation 2:9: “I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.”

۲:۹  به همین دلیل خود عیسی به کلیسا در سمیرنا(اسمیرنا) در مکاشفه

گفت: ” من کارهای شما،مصیبت و فقر شما را میدانم(اما شما ثروتمند هستید )و کفر آنان را که می گویند یهودی هستند و نیستند را می دانم , اما آنان کنیسه

 شیطان دارند .”

Tags

You may also like...

0 thoughts on “عیسی مسیح یک یهودی از بنی اسرائیل نبود.(در واقع یهودی الاصل نبود )”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *