All posts under: IRAN

 مقایسه مسئولیت پذیری در سوسیالیسم ملی و دموکراسی: 🔸سوسیالیسم ملی شاید نخستین سیستم ایدئولوژیکی است که مفاهیم “مدیریت-برای-هدف” را در مقیاس ملی ، یعنی برای زندگی سیاسی یک ملت به کار می برد. دستیابی …

بازگوکردن یا خواندنِ داستان، قصه، روایت و غیره در مجالس سابقه ای بس کهن در تاریخ فرهنگی ایران زمین دارد. قِسمی از این سنت در روزگار فردوسی نیز رواج داشته و به صورت شاهنامه …

CHANNEL

@IRAN_NAZISM

Instagram